"Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо" Артур Шопенхауер

Автобиография

През 2008 г. завърших магистратура по медицина в Медицински университет гр.Варна.

Започнах да работя като лекар в ЦСМП и по-късно в Спешно отделение на МБАЛ”Св.Анна-Варна” между 2009-2011г.

През 2011г. започнах да работя в Медицинкси университет–Варна, като редовен асистент към Катедра “Aкушерство и гинекология”.
Преподавах акушерство и гинекология на студенти по медицина и специалност „акушерка“.
През 2012 г. бях зачислена на свободна докторантура към Катедра „Акушерство и гинекология“.

Големият ми интерес към онкогинекологията, бе причина да започна да разработвам първия си научен труд.
През 2013 г. защитих първия си дисертационен труд на тема: „Прогностични фактори при комбинирано лечение на инвазивен рак на маточната шийка IB1 стадий по FIGO” и придобих образователна и научна степен „ДОКТОР”.
През 2015г. завърших втора магистратура „Здравен мениджмънт”.

През 2015 год. придобих специалност по „Акушерство и гинекология“.
През септември 2015г. преминах успешно конкурс и станах гл.асистент в Катедра „Здравни грижи” към филиала на МУ в гр.Шумен.
През 2017 г. придобих академична длъжност “ДОЦЕНТ“ към Катедра „Здравни грижи“ във филиал – Шумен на МУ – Варна.
През 2019 г. защитих втория си дисертационен труд на тема: „Инвазия в лимфните и кръвоносните съдове при ендометриален ендометроиден карцином – I стадий по FIGO“ за придобиване на научна степен „ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ“.
През 2017 излезе първия ми монографичен труд на тема: „Рак на яйчника – патофизиология, диагноза и лечение“.

От 2012 г. до м. юни 2020 г. работих като акушер-гинеколог в Клиника Гинекология на МБАЛ“Св.Анна-Варна“АД.

От 2020 г. работя в Отделението по Гинекология към СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ гр. Варна.

Преподавам на студенти от специалността „Акушерка“, „Медицина“ и „Дентална медицина“ на български и английски език.
Засиленият интерес към миомната болест на матката е причина да започна да разработвам нов научен труд. През 2022 година бе публикувана втората ми монография изцяло посветенa на маточните фиброиди – „Миома на матката -пътят от поставянето на диагнозата до избора на лечебен подход“.

Преминала съм практични обучения в специализирани курсове за следдипломна квалификация в областта на акушерството и гинекологията: курс по ултразвук в акушерството, курс по колпоскопия и минимално инвазивна хирургия – лапароскопия и хистероскопия.

Научните ми интереси са в областта на ендокринната гинекология, естетичната гинекология, откриването и лечението на предракови и ракови заболявания на женските полови органи. Провела съм множество специализации в областта на онкогинекологията в Македония, Германия, Будапеща.

През 2022 година преминах сертифициран инвидуален курс по естетична гинекология при един от първите специалисти въвели естетичната гинекология в Истанбул/Турция.
От 2015 год. работя като главен изследовател в международни клинични проучвания в областта на лечение на миома на матката, ендометриоза и менопауза.

Член съм на БДАГ, БАОГ, БАМИГХ, SEERS, ESGO, ENYGO.

Имам над 140 публикации в наши и чуждестранни списания.

Социални мрежи